Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Uiterlijke Verzorgingsbranche 

AV CZ/91 december 2009 

Deze Algemene Voorwaarden van ANBOS, ANKO en ProVoet zijn totstandgekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per januari 2010. De CZ stelt het op prijs indien zulks bij een citaat uit deze Algemene Voorwaarden vermeld wordt.

ARTIKEL  1 - Definities
ARTIKEL  2 - Toepasselijkheid
ARTIKEL  3 - Totstandkoming van de overeenkomst 
ARTIKEL  4 - Verplichtingen van de ondernemer
ARTIKEL  5 - Verplichtingen van de consument 
ARTIKEL  6 - Betaling
ARTIKEL  7 - Aansprakelijkheid 
ARTIKEL  8 - Klachten
ARTIKEL  9 - Geschillenregeling 
ARTIKEL 10 - Nakomingsgarantie 
ARTIKEL 11 - Wijzigingen
ARTIKEL 12 - Afwijkingen 


Interne linkARTIKEL 1 - Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Ondernemer:de natuurlijke of rechtspersoon die geregistreerd is bij zowel het HBA als bij de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken, zich al dan niet georganiseerd heeft via een van de brancheorganisaties ANBOS, ANKO of ProVoet, en actief is in de uiterlijke verzorgingsbranche;
HBA:Hoofdbedrijfschap Ambachten te Zoetermeer
ANBOS:Algemene Nederlandse Brancheorganisatie Schoonheidsverzorging te Utrecht;
ANKO:Koninklijke Algemene Nederlandse Kappersorganisatie te Huizen;
ProVoet:Landelijke Organisatie voor de Voetverzorger/Pedicure ‘ProVoet’ te Veenendaal;
Consument:de natuurlijke persoon die, anders dan in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, gebruik maakt van de diensten van een aangesloten ondernemer in de uiterlijke verzorgingsbranche;
Overeenkomst:de overeenkomst voor een behandeling, en/of levering van producten, op het gebied van de uiterlijke verzorging;
Uiterlijke verzorgingsbranche:het kappersbedrijf, schoonheidsverzorgingsbedrijf of voetverzorgingsbedrijf;
Kappersbedrijf:het bedrijf van het knippen of anderszins behandelen van het hoofdhaar;
Schoonheidsverzorgingsbedrijf:het bedrijf dat behandelingen verricht die gericht zijn op de verzorging van de huid en het uiterlijk van mensen uit schoonheidsoogpunt;
Voetverzorgingsbedrijf:het bedrijf dat behandelingen verricht die gericht zijn op de verzorging van de voet, voethuid en nagels, mede uit oogpunt van voorkoming van voetklachten;
Geschillencommissie:de Geschillencommissie Uiterlijke Verzorging, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag;
Branchecodes:De codes van het schoonheidsverzorgingbedrijf, kappersbedrijf of voetverzorgingsbedrijf, respectievelijk de ‘Code van de schoonheidsspecialist’, ‘Code van de kapper’ en ‘Code van het voetverzorgingsbedrijf.

Interne linkARTIKEL 2 - Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering 
van alle overeenkomsten in de uiterlijke verzorgingsbranche tussen de ondernemer en 
de consument. 

Interne linkARTIKEL 3 - Totstandkoming van de overeenkomst
 1. De overeenkomst komt tot stand nadat de consument gevraagd heeft om een 
  behandeling en de ondernemer aangegeven heeft die behandeling uit te zullen 
  voeren.
 2. Voorafgaand aan of bij de aanvang van elke behandeling of reeks behandelingen 
  dient de ondernemer de consument te informeren over de ter zake geldende prijs. 
  Bij een reeks behandelingen zal de afgesproken prijs niet tussentijds worden 
  verhoogd.
 3. De annuleringsvoorwaarden, voor zover van toepassing, worden kenbaar gemaakt 
  aan de klant voordat de overeenkomst tot stand komt.
 4. In geval de consument wegens overmacht verhinderd is de gemaakte afspraak na 
  te komen, kunnen geen kosten in rekening worden gebracht.
 
Interne linkARTIKEL 4 - Verplichtingen van de ondernemer
 1. De ondernemer staat ervoor in dat de door hem verrichte werkzaamheden 
  beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed en zorgvuldig 
  vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijke materialen en middelen.
 2. De ondernemer licht de consument in over de aard en omvang van de 
  behandeling, de in redelijkheid te verwachten resultaten en de mogelijke risico’s 
  verbonden aan de behandeling. De ondernemer vraagt de consument naar 
  informatie die relevant is om de behandeling goed uit te kunnen voeren.
 3. De ondernemer wordt geacht te werken volgens de geldende wet- en regelgeving 
  en stand der techniek, zoals deze onder andere zijn neerslag vindt in de ter zake 
  geldende branchecodes uitgegeven door het HBA.
 4. De ondernemer zal geen handeling verrichten die buiten zijn beroepscompetenties 
  valt.
 
Interne linkARTIKEL 5 - Verplichtingen van de consument
 1. De consument dient de ondernemer voor het aangaan van de overeenkomst op de 
  hoogte te stellen van eventuele specifieke wensen.
 2. De consument heeft de plicht alle door de ondernemer gevraagde en 
  noodzakelijke informatie te verstrekken die deze voor een goede uitvoering van de 
  overeenkomst nodig heeft.
 
Interne linkARTIKEL 6 - Betaling
 1. Betalingen aan de ondernemer dienen contant met een in Nederland algemeen 
  geaccepteerd betaalmiddel te geschieden. Contante betaling omvat ook 
  bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de ondernemer aangegeven 
  bank- of girorekening op het tijdstip van de koop of levering of betaling door 
  middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen. 5
 2. Bij een reeks behandelingen kan de ondernemer de consument verplichten tot een 
  vooruitbetaling van maximaal vijftig procent van de totaalprijs. Het resterende deel 
  van totaalprijs zal na voltooiing van de reeks behandelingen in rekening worden 
  gebracht.
 
Interne linkARTIKEL 7 - Aansprakelijkheid
 1. De ondernemer is tegenover de consument aansprakelijk voor schade die het gevolg 
  is van een tekortkoming die aan de ondernemer of een persoon in zijn dienst dan 
  wel stagiaire is toe te rekenen.
 2. De consument is tegenover de ondernemer aansprakelijk voor door de ondernemer 
  geleden schade die door een aan de consument toerekenbare tekortkoming is 
  veroorzaakt.
 
Interne linkARTIKEL 8 - Klachten
 1. Het verdient sterke aanbeveling tekortkomingen per ommegaande na het ontdekken 
  of kunnen ontdekken daarvan schriftelijk dan wel elektronisch bij de ondernemer in 
  te dienen. Te lang wachten met klagen kan nadelige gevolgen hebben voor de 
  bewijspositie van de consument.
 2. De ondernemer dient klachten afdoende te onderzoeken. De ondernemer zal 
  eventuele tekortkomingen zo mogelijk herstellen binnen een redelijke termijn, 
  tenzij zulks in verband met de omstandigheden in redelijkheid niet van hem kan 
  worden gevergd.
 3. Als de klacht niet in onderling overleg naar tevredenheid kan worden opgelost, 
  ontstaat een geschil dat kan worden voorgelegd aan de Geschillencommissie.
 
Interne linkARTIKEL 9 - Geschillenregeling
 1. Geschillen tussen consument en ondernemer over totstandkoming of de uitvoering 
  van de overeenkomsten, kunnen zowel door de consument als door de ondernemer 
  aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie 
  (www.degeschillencommissie.nl).
 2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, 
  indien de consument zijn klacht eerst bij de ondernemer heeft ingediend.
 3. Nadat de klacht bij de ondernemer is ingediend, moet het geschil uiterlijk drie 
  maanden na het ontstaan daarvan bij de Geschillencommissie aanhangig worden 
  gemaakt.
 4. Wanneer de consument een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is 
  de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer een geschil 
  aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet hij de consument vragen 
  zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer 
  dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde 
  termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.
 5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van 
  het voor haar geldende reglement. De beslissingen van de Geschillencommissie 
  geschieden krachtens dat reglement bij wege van bindend advies. Het reglement 
  wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een 
  vergoeding verschuldigd. 6
 6. Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is 
  bevoegd van geschillen kennis te nemen.
 
Interne linkARTIKEL 10 - Nakomingsgarantie
 1. ANBOS, ANKO en ProVoet staan garant voor de nakoming van de bindende 
  adviezen door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee 
  maanden na de verzending ervan, ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze 
  garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in 
  stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan.
 2. Tot maximaal een bedrag van € 7.500 per bindend advies, wordt dit bedrag door 
  ANBOS, ANKO of Provoet aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan 
  € 7.500 per bindend advies, wordt de consument dit bedrag uitgekeerd en voor het 
  meerdere word de consument aangeboden zijn vordering aan ANBOS, ANKO of 
  Provoet over te dragen, waarna deze organisatie op eigen naam de betaling daarvan 
  in recht zal vragen ter voldoening aan de consument.
 3. ANBOS, ANKO of Provoet verschaffen geen nakomingsgarantie indien, voordat 
  ten behoeve van het in behandeling nemen van het geschil door de consument is 
  voldaan aan de daartoe bepaalde formele innamenvereisten (betaling klachtengeld, 
  retournering ingevuld en ondertekend vragenformulier en eventuele depotstorting), 
  van één van de volgende situaties sprake is: 
  - aan het lid is surséance van betaling verleend. 
  - het lid is failliet verklaard. 
  - de bedrijfsactiviteiten zijn feitelijk beëindigd. Bepalend voor deze situatie is de 
  datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is ingeschreven of een 
  eerdere datum, waarvan ANBOS, ANKO of Provoet aannemelijk kan maken dat de 
  bedrijfsactiviteiten feitelijk beëindigd zijn.
 
Interne linkARTIKEL 11 - Wijzigingen
ANBOS, ANKO en ProVoet zullen deze algemene voorwaarden slechts wijzigen in 
overleg met de Consumentenbond. 

Interne linkARTIKEL 12 - Afwijkingen
Individuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden, met inbegrip van individuele 
aanvullingen, moeten schriftelijk dan wel elektronisch tussen de ondernemer en 
consument worden vastgelegd. Afwijkingen zijn alleen mogelijk indien deze in het 
voordeel van de consument zijn.
 • Magnifique Raalte
 • Stationsstraat 46
 • 8102 ED Raalte
 • T. (0572) 35 75 87

Openingstijden

 • Maandag 13:00 - 17:30
 • Dinsdag 09:00 - 17:30
 • Woensdag 09:00 - 17:30
 • Donderdag 09:00 - 17:30
 • Vrijdag 09:00 - 20:00
 • Zaterdag 08:30 - 14:00
Direct online afspraak maken
 • Magnifique Heino
 • Munnikenhof 12
 • 8141 GL Heino
 • T. (0572) 39 40 63

Openingstijden

 • Maandag Gesloten
 • Dinsdag 09:00 - 17:30
 • Woensdag 09:00 - 17:30
 • Donderdag 09:00 - 17:30
 • Vrijdag 09:00 - 20:00
 • Zaterdag 08:30 - 14:00
Direct online afspraak maken
 • Magnifique Zwolle
 • Sellekamp 4
 • 8014 DR Zwolle
 • T. (038) 46 58 288

Openingstijden

 • Maandag Gesloten
 • Dinsdag 09:00 - 18:00
 • Woensdag 09:00 - 18:00
 • Donderdag 09:00 - 18:00
 • Vrijdag 09:00 - 18:00
 • Zaterdag 08:00 - 14:00
Direct online afspraak maken
 • Magnifique Ommen
 • De Poffert 2
 • 7731 CV Ommen
 • T. (0529) 45 13 65

Openingstijden

 • Maandag Gesloten
 • Dinsdag 08:30 - 17:30
 • Woensdag 08:30 - 17:30
 • Donderdag 08:30 - 17:30
 • Vrijdag 08:30 - 20:00
 • Zaterdag 08:30 - 12:30
Direct online afspraak maken